logotype
Министерство
культуры
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ
культура яамызы

КОҢГАР-ООЛ БОРИСОВИЧТИҢ ЧЫРЫК АДЫНГА ТУРАСКААТКАН САКТЫЫШКЫН КЕЖЭЭЗИ

Тыва үндезин культура төвүнге Коңгар-оол Борисович Ондарның чырык адынга тураскааткан сактыышкын кежээзи болуп эрткен. Сактыышкын кежээзинде Коңгар-оол Борисовичтиң чоок кижилери өг-бүлези, эш-өөрү, дөргүл-төрели, кады ажылдап чораан коллегалары, өөреникчилери ооң чылыг-чымчак хүлүмзүрүүн, быжыг туруштуг овур-хевирин, улуг ажылының үре-түңнелдерин сактып хөөрежип, чугаалашканнар.

Коңгар-оол Борисович тыва хөөмейни делегейге алдаржыдып, тыва улустуң культуразының аңгы-аңгы адырларын сайзырадыр талазы-биле улуг ажылды кылып чораан. Ооң өөредип, кижизидип каан салгалдары, өөреникчилери башкызының чагыг-сүмезин утпайн, чаңгыс демниг болуп, хөөмей-сыгыдын делегейде алдаржыдып, сайзырадып чоруур. Тыва үндезин культура төвү, ооң саналдап кииргеш, холу-биле тудуп кылган, чырык, буянныг өргээзи. Шак бо өргээде ам бо үеде Конгар-оол Борисовичтиң бодап чорааны изиг күзелдери боттанып, тыва ёзу-чаңчылдар, хөөмей-сыгыт, чоннуң сагыш-сеткил культуразының өнчүзү кадагалаттынып, калбаа-биле сайзырап турар.

Тыва үндезин культура төвү Конгар-оол Ондарның өртемчейге чораан болза, чаа-ла 60 харны демдеглээр турганын сактып, бо чылды ооң чырык адынга тураскааткан тускай хемчеглерни эрттирерин дыңнаткан. Оон аңгыда тыва үндезин культура төвүнде Конгар-оол Борисовичтиң хууда эт-херексели, чыып чораан коллекциязы дериттинген.

Сактыышкын кежээзинде кижи бүрүзүнүң сагыш-сеткили дойлуп, Конгар-оол Борисович-биле катай эрткен солун ужуралдарын, болуушкуннарын каткы-хөг-биле сактып, ам-даа бистиң аравыска чораан болза деп улуг хараадал кижи бүрүзүнүң сагыжынга кирген. Ынчалза-даа ооң кыска-даа бол назынында, чүректерде артып калган чырык ады, кылып чораан ажыл-үүлези, катаптаттынмас хүлүмзүрүү, хөөмей-сыгыды тыва кижиниң сагыш-сеткилин каастап, хей-аъдын көдүрүп чоруур. Конгар-оол Борисович тыва чоннуң ишти-хөңнүнде, чүректеринде кайгамчык, онзагай, чүс-чүс чылда чаңгыс катап төрүттүнер ховар кижилерниң бирээзи болуп, өзүп орар салгалдарга үлегер чижек болган, тыва чоннуң өшпес сылдызы болуп кезээ мөңгеде артып калыр.

наверх