logotype
Министерство
культуры
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ
культура яамызы

Марк Оюннуң музей-өрээли Туран хоорайда ажыттынган

Декабрь 10-да Тыва Республиканың Ордениниң кавалери, Совет социалистиг эвилелдинң культураның тергиини, Тыва Республиканың культураның алдарлыг ажылдакчызы, Туран хоорайның хүндүлүг чурттакчызы Марк Мырцынмаевич Ондар турган болза 89 харлаан турган. Ооң чогаадыкчы намдарынга, уран чүүлдүң сайзыралынга үлүг-хуузунга мөгейиг кылдыр, чырык адын мөңгежидери-биле ооң адын эдилеп чоруур уран чүүл төвүнге ағаа тураскааткан музей-өрээлди байырлыг байдалга ажыткан.

Хемчегге Марк Мырцынмаевичниң уйнуу болур чээни, «Саяннар» ыры-сам театрының балет артизи Кара Монгуш, Бии-Хем кожууннуң чагырга даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Орлан Байкара, кожууннуң төлээлекчилер хуралындан Владимир Шейбин, Долаана Манчик-оол, Сафьяновтар аттыг музейниң директору Татьяна Верещагина, культура килдизиниң даргазы Федор Анганзоров олар киришкен. Марк Мырцынмаевичниң ачы-хавыязаның үнелиин, ооң кылып чорудуп турган ажылын келген чон чылыы-биле сактып, ажыттынган музей-өрээлдиң аныяк өскенге ажык-дузалыын болгаш чоннуң уран чогаадыкчы делегейин байлакшыдып, уран чүүлге сонуургалын оттурар дээрзинге чигдиниг чок деп чугаалап турганнар. Байырлыг хемчегге аалчылар аас белээнден аңгыда, музейниң сайзыралынга дөмек болур акша үнелиг сертификаттарны сөңнээн.

«Марк Мырцынмаевич – езулуг Кижи, чоннуң тускай оглу, ол ам-даа бистиң чүректеривисте дириг, ооң ажыл-херээн уламчылаар бис», – деп бедик сөстер-биле чалгынналган байырны тус черниң бот-тывынгыр артистери ыры-шоор-биле каастаан. Марк Оюн хөй янзы талантылыг чораан, ол барык шупту хөгжүм херекселдеринге ойнап, үрер хөгжүм оркестирин билдилиг удуртуп чораан. Оон ыңай ол хемчеглерниң сценарийлерин шаг-даа чедирбес тургузар, режиссер ажылын кылып, культура-массалыг хемчеглерни дуржулгалыг башкарып, аңгы-аңгы рольдарны сцена кырынга күүседип чораан уран кижи чораан. Кезээде хөглүг-баштак, бодунга болгаш кады ажылдап чораан чаңгыс чер-чурттугларынга чогаадыкчы негелделиг, экииргек болгаш дузааргак кижи деп туранчылар эки билир. Шупту талазы-биле болгаш үе аайы-биле сайзыраарынга ынак Марк Мырцынмаевич он-он культура ажылдакчыларының дагдыныкчызы, башкызы болуп, кижи бүрүзүнүң чүрээнге уран чүүлге ынакшылды оттуруп чораан. Ооң өөреникчилери, туранчылар, эш-өөрү шагдан тура тускай музей ажыдар деп бодалдыг турганнар. Марк Оюннуң музей-өрээли Тыва Арат Республиканың 100 чылдаан чылында ажыттынганы база төөгүлүг болуушкун.

ССРЭ-ниң культуразының тергиини, бүгү Россияның агитбригадаларының мөөрейниң дипломантызы, бугу союзтуң улусчу чогаадылга фестивалының лауреады, Россияның чоннарының Ассамблеязының хүлер медалының эдилекчизи чораан Марк Мырцынмаевич Оюннуң музей-өрээли Туран хоорайда ооң адын эдилээн уран чүүл төвунде эжиин ажып, аалчыларны ажыл хүннеринде 9 шактан 18 шакка чедир хүлээп турар кылдыр ажылын эгелээн.

наверх