logotype
Министерство
культуры
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ
культура яамызы

Таныжынар, эртем-өөредиглиг ном «ТЫВЫЗЫКТЫ ТЫППЫШААН ϴϴРЕНИИЛИ»

Хөй чылдар дургузунда Республиканың К.И. Чуковский аттыг уруглар ном саңы биле сырый харылзаалыг кады ажылдап, уругларны ном делегейинче чедип, оларны номчулгага хаара тудуп, номга ынак болурун өөредип чоруур ном саңының улуг өңнүү Кызылдың дугаары 2 школазының эге класстар башкызы Ольга Кужугетовна Сарыгларның тургусканы-биле «Тывызыкты тыппышаан өөрениили» деп эртем-өөредиглиг ному чырыкче унген.
Ном эге школаның 1-4 класстарының өөреникчилеринге таарыштыр ажылдап кылдынган. Ном уругларның төрээн дылынга сонуургалдыг болурун кижизидеринге угланган, база оларның делгем, ханы угаап боданырын сайзырадыр, сөстерни шын адап чугаалаарынга чаңчыктырар сорулгалыг бижиттинген.
Бердинген номчугашта тыва улустуң тывызыктарын, утка болгаш хевириниң онзагай чүүлдерин барымдаалааш, беш бөлүкке чарып тургускан: метафоралыг, үш дөстүг тывызыктар, бодалга, баштактаныг, даалга, саналгалыг тывызыктар. Тывызык бүрүзү номда чаңгыс катап ажыглаттынып турар 36 үжүктүң аразында орус дылдан үлегерлеп алган сөстерни үннүг туружун көрүп тургаш киирген.
Бо ном башкыларга, ада-иелерге дузаламчы болур болгаш уругларга тыва дылын эки билип алырынга ажыктыг.

#Культуратувы #Библиотекитувы #Чуковка17 #чаа_ном #тыва_дыл #тывызык #школа #ооредилге #уруглар #Год_культурного_наследия

 

наверх